Politika privatnosti

POLITIKA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI KUPACA

U Kompaniji “SILMA B&W” d.o.o. Beograd-Stari grad cenimo Vašu privatnost, zato o Vašim podacima brinemo sa izuzetnom pažnjom.

U ovoj Politici privatnosti Vas obaveštavamo o osnovima prikupljanja ličnih podataka, vrsti podataka koje prikupljamo, načinima prikupljanja, obrade, korišćenja, otkrivanja i prenosa Vaših ličnih podataka.

Sve informacije su sigurne i nećemo ih ni pod kojim uslovima ustupati trećem licu bez zakonskog osnova, što Vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa kompanijom “SILMA B&W” d.o.o. Beograd-Stari grad.

Molimo da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti i sve informacije koje su u njoj sadržane s obzirom da određene vaše lične podatke prikupljamo u situacijama kada nas Vi kontaktirate telefonom, kada kreirate porudžbinu na našem sajtu, kada koristite naše usluge ili kada posećujete naš internet sajt.

Ažuriranja

S vremena na vreme možemo izmeniti ovu politiku kako bi ona bila u skladu sa zakonskim zahtevima i načinom našeg poslovanja. Redovno posećujte našu stranicu kako biste našli najnoviju verziju ove politike. Ukoliko unesemo bitne izmene u ovu politiku o zaštiti privatnosti, obavestićemo Vas o tome na našem internet sajtu (“Obaveštenje o promeni”).

“SILMA B&W” d.o.o. Beograd-Stari grad Vas ohrabruje da često pregledate ovu Politiku privatnosti, u svakom slučaju pre nego što date lične podatke.

Internet sajtovi treće strane

Web stranice mogu sadržati linkove ili reference ka drugim web stranicama. “SILMA B&W” d.o.o. Beograd-Stari grad nema kontrolu nad ovim web stranicama. “SILMA B&W” d.o.o. Beograd-Stari grad Politika privatnosti ne odnosi na ove web stranice. “SILMA B&W” d.o.o. Beograd-Stari grad nije odgovoran za politiku privatnosti ovih web stranica. Kompanija “SILMA B&W” d.o.o. Beograd-Stari grad preporučuje da sagledate politiku privatnosti web lokacije svaki put kada posetite web lokaciju. Ako smatrate da se linkovi odnose na web stranice koje se bave nezakonitom radnjom, molimo Vas da o tome obavestite “SILMA B&W” d.o.o. Beograd-Stari grad.

KOJE PODATKE O LIČNOSTI PRIKUPLJAMO I KADA I ZAŠTO IH KORISTIMO

U ovoj politici možete naći podatke o:

 • vrstama podataka o ličnosti koje prikupljamo
 • situacijama u kojima prikupljamo određene podatke o ličnosti
 • informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke o ličnosti
 • vašim pravima koja se odnose na prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

“SILMA B&W” d.o.o. Beograd-Stari grad prikuplja Vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 • Kupovina na našem web shop-u;
 • Slanja e-mailova i SMS-ova sa informacijama o popustima, posebnim manifestacijama i drugim pogodnostima.
 • U cilju ostvarivanja legitimnih interesa društva “SILMA B&W” d.o.o. Beograd-Stari grad, osim ako su nad tim interesima pretežniji Vaši interesi ili osnovna prava i slobode:
 • Da bi vas kontaktirali (u slučaju slanja odgovora na zahtev, pritužbu, ili reklamaciju)
 • Da bi unapredili kvalitet naših usluga korisničke podrške
 • Da podnosimo tužbe i branimo se od utuženja
 • Radi bezbednosti na radu uz praćenje pristupa poslovnim prostorijama
 • Da bi poštovali zakonske obaveze

Kada prikupljamo Vaše podatke:

Prilikom on – line kupovine, od Vas ćemo uzeti i koristiti samo one informacije koje su neophodne da bi se pružila usluga prodaje. Ovo može da uključuje podatke o ličnosti kao što su: ime i prezime, adresa na koju se isporučuje proizvod, ime i prezime lica kome se isporučuje naručeni proizvod (ako lice kome se isporučuje nije naručilac), adresa pravnog lica ukoliko je isporuku potrebno izvršiti u prostorijama pravnog lica u kojem primalac radi, broj mobilnog telefona, e-mail adresa, datum kupovine, broj tekućeg računa – ukoliko se plaća preko pošte, odnosno radi uplate povraćaja novca u slučaju usvajanja reklamacije.

Prilikom davanja podataka o primaocima pošiljke, Vaša je odgovornost da predstavite primaoca, u procesu prikupljanja podataka radi pružanja usluge isporuke pošiljke i objasnite kako ćemo mi koristiti njegove podatke o ličnosti, kao što je predviđeno ovom Politikom o zaštiti privatnosti. Na Vama je odgovornost da pribavite njegovu/njihovu saglasnost da biste podelili njihove podatke sa nama i da ih obavestite o uslovima obrade njihovih podataka od strane društva “SILMA B&W” d.o.o. Beograd-Stari grad, kao što je predviđeno ovom politikom.

Prilikom on – line kupovine, imate mogućnost da date podatke, kao i saglasnost za prijem informacija o novim proizvodima, popustima, posebnim manifestacijama, i drugim pogodnostima. O načinima otkazivanja ove opcije informišite se u delu Politike o zaštiti privatnosti pod naslovom – Otkaži opciju dobijanja vesti i obaveštenja. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Takođe, možemo čuvati komunikaciju koju imamo sa Vama – evidentiranje poziva koje napravite. To radimo u skladu sa zakonima, kako bi nam pomoglo da nadgledamo i unapređujemo kvalitet naših usluga korisničke podrške, da podnosimo tužbe i branimo se od utuženja, kao i da ispunimo zakonske obaveze kojima podležemo.

Podaci o ličnosti se prikupljaju i  koriste radi rešavanja o prigovorima/reklamacijama na pružene usluge ili kako bi se odgovorilo na zahtev korisnika usluge. U ovakvim slučajevima, odnosno onda kada se usvoji reklamacija korisnika usluge, pored podataka o ličnosti prikupljenih radi pružanja usluge isporuke pošiljke, društvo “SILMA B&W” d.o.o. Beograd-Stari grad prikuplja i podatak o tekućem računu korisnika usluge na koji će se izvršiti uplata.

Vaše podatke o ličnosti ćemo prikupljati, koristiti i deliti samo kada za to postoji odgovarajući pravni osnov. Pravni osnovi prikupljanja podataka o ličnosti zasnivaju se na postizanja cilja realizacije prodaje koju ste inicirali i naše legitimne interese kao komercijalne organizacije, da osiguramo kontinuirano pružanje visokog nivoa korisničke usluge; rešavanje reklamacija korisnika usluga; da podnosimo tužbe i branimo se od utuženja;

Malo je verovatno da će izvođenje ovih postupaka ugroziti vaše interese ili osnovna prava i slobode koje uključuju zaštitu vaših podataka o ličnosti.

 • kada treba da koristimo vaše podatke o ličnosti da bismo se usaglasili sa odgovarajućim pravnim ili regulatornim obavezama i
 • kada imamo vašu saglasnost da koristimo vaše podatke o ličnosti za određenu svrhu –  on – line kupovina, slanje e-mailova i SMS-ova sa informacijama o popustima, posebnim manifestacijama i drugim pogodnostima;

Upotreba kolačića (cookies)

Internet stranica drušva “SILMA B&W” d.o.o. Beograd-Stari grad može koristiti kolačiće (cookies) da bi stranica radila pravilno, za analizu korišćenja, da bi se mogla izvršiti dalja unapređenja stranice, radi poboljšanja iskustva korisnika.

Iznošenje Vaših podataka o ličnosti

“SILMA B&W” d.o.o. Beograd-Stari grad neće iznositi Vaše podatke o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Zaštita Vaših podataka o ličnosti

Koristićemo razne zaštitne mere i tehnologije kako bismo zaštitili Vaše podatke o ličnosti od neovlašćenog pristupa, korišćenja, otkrivanja, izmene ili uništenja, u skladu sa primenjivim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Na primer, kada “SILMA B&W” d.o.o. Beograd-Stari grad angažuje pružaoca usluge (treće lice) (kao obrađivača), taj pružalac usluge će biti pažljivo odabran i obavezan da koristi odgovarajuće zaštitne mere kada dolazi u kontakt sa Vašim podacima o ličnosti (uključujući i održavanje poverljivosti Vaših podataka o ličnosti i implementiranje odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera bezbednosti).

Period čuvanja podataka

Čuvaćemo Vaše podatke o ličnosti onoliko koliko zakon propisuje. Kompanija “SILMA B&W” d.o.o. Beograd-Stari grad je odredila periode u kojima se čuvaju lični podaci i preduzimaju mere koje društvo može da identifikuje samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhu za koju se lični podaci obrađuju. U slučaju da postoji potreba, “SILMA B&W” d.o.o. Beograd-Stari grad će tražiti vašu dozvolu da čuva vaše podatke na duži period.

Ako to zahtevaju propisi, određeni podaci se čuvaju duže ili trajno.

Prikupljeni podaci čuvaju se do ispunjenja pružanja usluge, odnosno pet godina od isteka poslovne godine u kojoj je izvršeno plaćanje, a u skladu sa obavezom propisanom Zakonom o računovodstvu.
Kada koristimo vaše podatke u cilju slanja e-mailova i SMS-ova sa informacijama o popustima, posebnim manifestacijama i drugim pogodnostima, prikupljene podatke ćemo čuvati do uskraćivanja Vaše saglasnosti.


Takođe ćemo čuvati Vaše podatke o ličnosti ukoliko moramo da ih čuvamo u vezi sa pravnim postupkom ili istragom koja uključuje “SILMA B&W” d.o.o. Beograd-Stari grad, a do okončanja postupka.


U slučaju slanja pritužbe ili reklamacije zahtevi za se zadržavaju do konačnog rešenja zahteva.
Kada posebni rokovi čuvanja podataka nisu propisani zakonom, Vaše podatke čuvamo u skladu sa načelom proporcionalnosti i načelom ograničenja čuvanja podataka predviđenih zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Vaša prava u vezi sa obradom podataka o vašoj ličnosti

Pravo na informisanje: Sve informacije moraju biti date licu na koje se podaci odnose pre nego što započne obrada, bez obzira da li je te podatke zahtevalo;

Pravo pristupa: Lice na koje se podaci odnose može dobiti potvrdu da se njegovi lični podaci obrađuju i, ako se takvi lični podaci obrađuju, pristup takvim podacima i informacijama o obradi (svrha, vrsta ličnih podataka, pravni osnov, deljenje s trećim stranama, period čuvanja itd.);

Pravo na ispravku i dopunu: Ako se obrade nepotpuni ili netačni lični podaci, lice na koje se podaci odnose može u svako doba zatražiti da se podaci ispravljaju ili dopunjuju.

Pravo na brisanje: Nakon isteka perioda čuvanja podataka i kada ne postoje drugi legitimni razlozi za čuvanje podataka, podaci se brišu.

Pravo na ograničavanje obrade: U slučaju nezakonite obrade, a lice na koje se podaci odnose odbija brisanje i umesto toga traži ograničenje upotrebe podataka; ako više nisu potrebni lični podaci, ali su licu na koje se podaci odnose potrebni radi pravnih zahteva ili postupaka u vezi sa zaštitom prava (u sudskom ili drugom postupku); ako se osporava tačnost podataka za vreme koje nam je potrebno da proverimo tačnost; podnet je prigovor na obradu, a u toku je procenjivanja da li naši legitimni interesi pretežu nad interesima lica na koje se podaci odnose;

Pravo na prenos podataka: lični podaci  (ako su pohranjeni) mogu se dostaviti u elektronskom obliku, koji zatim lice na koje se podaci odnose može podneti bilo kojem drugom entitetu. Od nas se takođe može tražiti da prenesemo podatke drugom rukovaocu, ukoliko je to tehnički izvodljivo.

Pravo na prigovor: Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese prigovor kojim osporava obradu podataka po osnovu legitimnog interesa. Takođe, ukoliko smatra da su propisi o zaštiti podataka prekršeni tokom obrade njegovih podataka, on ili ona mogu kontaktirati info@silma.rs. Svakako ima pravo da uloži žalbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti https://www.poverenik.rs/sr/.

Imate mogućnost da se odjavite od primanja novosti i obaveštenja koristeći jednu od sledećih opcija:

 • Slanjem e-maila na info@silma.rs

Kada se odjavite od dobijanja Obaveštenja, može se desiti da i dalje primate neka obaveštenja koja su već bila generisana, pre vašeg otkazivanja. To se može desiti zbog vremena obrade i rasporeda generisanja novosti i obaveštenja.

Rukovalac podataka

Privredno društvo “SILMA B&W” d.o.o. Beograd-Stari grad, sa sedištem u Beogradu, matični broj: 21860662 je rukovalac Vaših podataka o ličnosti.

Kontakt

Ukoliko imate pitanja u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, ili Vam trebaju dodatne informacije, molimo Vas kontaktirajte info@silma.rs

Корпа
sr_RS